Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ανορθώσεως θηλυκό