Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ανορθώσεων θηλυκό