Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αναδιοργανώσεως θηλυκό