Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αναδιοργάνωσης θηλυκό

Άλλες μορφές

επεξεργασία