Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

αναγκαίου

αναγκαίου