Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ανέμου αρσενικό