Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ανάπαιστε αρσενικό