Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αιωρήματος ουδέτερο