Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αεροσκάφους ουδέτερο