Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αεριοφόρου ουδέτερο