Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αερίων ουδέτερο