Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αγρό αρσενικό