Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

αγαλματοποιιών θηλυκό