Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

έλεγχο αρσενικό