Δείτε επίσης: ἔνθους, ένθους, ἔθνους

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

έθνους