(προφορικό)

Σύντομη μορφή: {{προφορ}}

Το παρόν πρότυπο αφορά λήμματα (λέξεις ή εκφράσεις) που χρησιμοποιούνται συνήθως προφορικά