Παράρτημα:Επιρρήματα (πολωνικά)

Αυτή η σελίδα είναι ακόμη υπό κατασκευή    


Δημιουργία

επεξεργασία

Τα περισσότερα επιρρήματα προέρχονται από επίθετα και δημιουργούνται με την αποβολή της κατάληξης -i ή -y και προσθήκη της κατάληξης -o.

Άν το θέμα τελειώνει σε -ry, το επίρρημα σχηματίζεται με την κατάληξη -rze:

Αν το επίθετο τελειώνει σε -ny και δεν προηγούνται τα σύμφωνα K ή L, το επίρρημα σχηματίζεται με την κατάληξη -nie:

Εξαιρέσεις

επεξεργασία

Ορισμένα επίθετα σε -ły:

και:

Πολλά επιρρήματα έχουν βαθμούς.

Στα περισσότερα επιρρήματα μπορεί να σχηματιστεί ο συγκριτικός βαθμός με τη πρόταξη της λέξης bardziej και ο υπερθετικός με την πρόταξη της λέξης najbardziej.

Συγκριτικός

επεξεργασία

Ο συγκριτικός βαθμος σχηματίζεται με μετατροπή της κατάληξης σύμφωνα με τον πίνακα:

Κατάληξη Αλλαγή σε Παράδειγμα
-ąco -ęcej gorącogoręcej
-do/-dzo -dziej twardotwardziej, bardzobardziej
-go -żej drogodrożej
-ko/-to -ciej szybkoszybciej, żółtożółciej
-dko -dzej prędkoprędzej
-ło
-ło -lej ciepłocieplej
-oło -elej wesołoweselej
-no
-no -niej wolnowolniej
-ono -ieniej czerwonoczerwieniej
-sno -śniej jasnojaśniej
-ro/-rze -rzej starostarzej, mądrzemądrzej
-wo -wiej łatwołatwiej

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις το -o μετατρέπεται σε -ej:

Εξαιρέσεις

επεξεργασία
Επίρρημα Συγκριτκός
dobrze lepiej
źle gorzej
dużo więcej
mało mniej

Υπερθετικός

επεξεργασία

Ο υπερθετικός βαθμός σχηματίζεται από τον συγκριτικό και το πρόθημα naj-: