Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Μαυρίτσας θηλυκό