Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος

επεξεργασία

Θεσσαλίας θηλυκό