Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

vocon (eo)