Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

vocoj (eo)