Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

varmojn (eo)