Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

traditionnelles (fr)