Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

tempes (fr)