Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

tantes (fr)