ενικός         πληθυντικός  
steppe steppes

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

steppe (en)