Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

sentimenton (eo)