Βασκικά (eu)Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

sei (eu)

Ιταλικά (it)Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

sei (it)


 1. uno
 2. due
 3. tre
 4. quattro
 5. cinque
 6. sei
 7. sette
 8. otto
 9. nove
 10. dieci
 1. undici
 2. dodici
 3. tredici
 4. quattordici
 5. quindici
 6. sedici
 7. diciassette
 8. diciotto
 9. diciannove
 10. venti
 1. ventuno
 2. ventidue
 3. ventitré
 4. ventiquattro
 5. venticinque
 6. ventisei
 7. ventisette
 8. ventotto
 9. ventinove
 10. trenta
 1. trentuno
 2. trentadue
 3. trentatré
 4. trentaquattro
 5. trentacinque
 6. trentasei
 7. trentasette
 8. trentotto
 9. trentanove
 10. quaranta
 1. quarantuno
 2. quarantadue
 3. quarantatré
 4. quarantaquattro
 5. quarantacinque
 6. quarantasei
 7. quarantasette
 8. quarantotto
 9. quarantanove
 10. cinquanta
 1. cinquantuno
 2. cinquantadue
 3. cinquantatré
 4. cinquantaquattro
 5. cinquantacinque
 6. cinquantasei
 7. cinquantasette
 8. cinquantotto
 9. cinquantanove
 10. sessanta
 1. sessantuno
 2. sessantadue
 3. sessantatré
 4. sessantaquattro
 5. sessantacinque
 6. sessantasei
 7. sessantasette
 8. sessantotto
 9. sessantanove
 10. settanta
 1. settantuno
 2. settantadue
 3. settantatré
 4. settantaquattro
 5. settantacinque
 6. settantasei
 7. settantasette
 8. settantotto
 9. settantanove
 10. ottanta
 1. ottantuno
 2. ottantadue
 3. ottantatré
 4. ottantaquattro
 5. ottantacinque
 6. ottantasei
 7. ottantasette
 8. ottantotto
 9. ottantanove
 10. novanta
 1. novantuno
 2. novantadue
 3. novantatré
 4. novantaquattro
 5. novantacinque
 6. novantasei
 7. novantasette
 8. novantotto
 9. novantanove
 10. cento

Κορσικανικά (co)Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

sei (co)