Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος πολυλεκτικού όρου επεξεργασία

reinforced concretes (en)