Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

provizantoj (eo)