Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

poloj (eo)