Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

poils (fr)