Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

plaideuses (fr)