Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

patri (io)