Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

pasadon (eo)