Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

palacojn (eo)