Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

numeri (io)