Διαγλωσσικοί όροι επεξεργασία

  Συντομομορφή επεξεργασία

mss (en) ή MSS συντομογραφία