Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

méditerranéennes (fr)