Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

méditerranéenne (fr)