Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

mères (fr)