Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

kutimojn (eo)