Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

kaston (eo)