Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

jouvenceaux (fr)