Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

insanes (fr)