Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ilaron (eo)