Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

ilaroj (eo)