Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

hypocoristiques (fr)