Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

hydroglisseurs (fr)