Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

formularon (eo)